زمین فروش ازگل


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

شماره موبایل:

مساحت ۸۰۰ متر مربع
کاربری مسکونی / تجاری
سه بر