زمین کلنگی


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:
اگهی دهنده:

شماره موبایل:

مساحت ۱۷۰ متر
۳۰ متر عقب نشینی داره