وانت تلفنی مسقف ارزان


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

وانت تلفنی مسقف
ارسال ب تمام نقاط شیراز
قیمت از ۶۰تا ۲۰۰ باتوجه ب مسیر وحجم بار
مجهز ب دستگاه کارت خوان